A. 다문화가정  다음카페 

 

 

          가족사진 조건없이 무료촬영

 

                 http://cafe.daum.net/happylive7  많이 이용해주세요

 

 

 

           성남시 무상 산후조리원에 이어

 

                      가족사진, 백일, 돌사진 무료 촬영.

 

                      신청하세요.

 

B. 저소득층가정  네이버카페

 

          가족사진 조건없이 무료촬영

 

                   http://www.vphoto.kr 

 

            또는 http://cafe.naver.com/mickeyphoto

 

 

           성남시 무상 산후조리원에 이어

 

                      가족사진, 백일, 돌사진 무료 촬영.

 

                      신청하세요.